พ้นวิบากกร รมพบเจอแ ต่สิ่งดีๆปี 63

ก่อนสิ้นปีทำแล้วดี วิธีขอขมาเ ทวดาประจำตัว ปีต่อไปท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ สำหรับบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงตกยากลำบาก ที่อยู่ในช่วงที่มีวิบากกร รมไม่ดี ก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเดือดร้อนเจอกับเคราะห์ ‘กรรม’ มากมายเหลือเกิน หนักบ้างเบาบ้างผสมผสานกันไป แตกต่างกันจากการกระทำ แต่ ก็มีหลายครั้งที่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอด แต่ทำไมถึงรอด แต่ทำไมถึงผ่านเคราะห์กร รมนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด หลายคนเคยสงสัยในเรื่องนี้กันหรือไม่ เมื่อเรากลับไปถามผู้เฒ่า ผู้แก่ที่เคยร่ำเรียนเรื่องนี้มา ท่านก็จะพูดถึงเรื่องของ ‘เจ้ากร รมนายเวร’

จะมีคนคอยผลัก ดันเราให้ลงเหวหรือว่าจะขึ้นสูงขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเรา คนเรานั้นจะมีพลัง 2 ทาง อย่างแรกนั่นก็คือ ‘เทวดาคอยปกป้องรักษา’ อย่ างที่สองนั่นก็คือเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่คอยจ้องทำร้ายเรา ฝ่ายไหนมีแรงมีกำลังมากกว่า วันนั้นเราก็จะเจอกับสิ่ง เหล่านั้น แต่ถ้าหากเราไปเพิ่มกำลังป้องกัน ไปหัวหินส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้ากssมนายเวร ขอขมากssมเทวดารักษาตัวก็จะพ้น ภั ย วิธีขอขมาเทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ตั้งนะโม ๓ จบ “ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโ ร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาwของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพ ของ พระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ‘ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้’ ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับ ‘ผลบุญ’ ขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญ กับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ ‘โชคลาภอยู่เสมอ’ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ