เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ทำเป็นปร ะจำ

สวดบูชาเสด็จพ่อ ร.5 ทำเป็นประจำชีวิ ตดี มีโช คลาภ สมห วังดั่งใจ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบ าทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า” คนไทยส่วนใหญ่เรียกขานพระนามของ รัชกาลที่ 5 ว่า เสด็จพ่อ ร.5 ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณເເก่พสกนิกs คนที่มาไหว้นั้นมีความเชื่ อในการพระราชทาน ให้มีโช คลาภในกาประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดห นี้หรือถูกรังแก ค้าขายเมตตามหานิยม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบ าทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระบรมรูปทรงม้าตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า สร้างขึ้นในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำเเบบอย่ างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส วันที่เหมาะสม คืนวันอังค ารและวันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่ อว่าจะเสมือนหนึ่งไปรอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วย สำหรับ เสด็จพ่อ ร.5 ถือว่าเป็นที่เคารพ และศรัทธาของประชาชนชาวไทยเป็นอย่ างมาก หลายคนมีความเชื่อกันมาว่า ถ้าหากบูชาท่านอย่ างถูกวิธีเป็นประจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปรารถนา มีเงิ นทองใช้ไม่ข า ด ขออะไรก็สมหวัง วันนี้เราจึงมีคำแนะนำดี สำหรับ วิธีบูชา

พร้อมด้วยบทสวด “เสด็จพ่อ ร.5” และวิธีทำให้ถูกต้องเป็นประจำ จะได้เกิ ดผลดีกับชีวิต สุขสมหวังดั่งใจ ที่จะช่วยเป็นแนวทางให้แก่คุณมาฝากค่ะ สำหรับผู้ที่ทำการบูชาครั้งแรก จุดธูป 16 ดอก ครั้งต่อไปจุดธูป 9 ดอก พร้อมว่าค าถาดังต่อไปนี้ พระคาถาบูชาด วงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ พระสะย ามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ กล่าว 3 ครั้ง “ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ” ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบ าท

ข้าพระพุทธเจ้าชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเ รื่ อ ง อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 3 จบ พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบ ารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ขึ้น” พระค าถาอ ธิษฐ านขอพร (ห้ามบนบาน) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิ ดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด

ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิ ดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธร รพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบังเกิ ดในเรือนร่ า งข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม สำหรับเครื่องสักการะที่ควรนำมาถวายคือ ดอกกุหลายสีชมพู, สุรา ไวน์ บรั่นดี บุหรี่ หมากพลู และบ ายศรี เป็นต้น

ข้อมูลtopwanthailand