‘ทำบุญร้อຍครั้ง’ ไม่เn่าทำดีกับ ‘พ่อแม่’ เพีຍงครั้งเดียว

การทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภัยทาน ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่น แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว แต่การที่เรานั้นไปทำบุญมาร้อยวัน

พันวัด มันก็ไม่เท่าเราทำทำดีกับพ่อแม่ การทำดีกับพ่อแม่ บุพการีในบ้าน มันได้บุญเยอะมาก มากกว่าเรานั้นไปทำบุญร้อยวัดพันวัด และวันนี้เรามีบทความที่อย่างให้ท่านๆนั้นได้อ่านกันค่ะ

วัดทำบุญร้อยครั้ง ก็ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

หลายคนมักเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธssม รักษาศีล

บริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญซึ่งนั่น

ก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง

ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเล

พรศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่ ก ล่ า วออกจากปากบิดาม า ร ด า

ฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญ อ ย า กได้บุญ อ ย า กขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง

ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการี

ของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศั ก ดิ์ สิทธิ์กว่าพรใด

บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสน

ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาค มู ล นิธิต่างๆ

เลี้ยงเพื่อนฝูงมากมาย แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญ

ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักที เป็นเพราะไม่เคยดูแล ปรนนิบัติอะไร

ให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่ าง

ไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่ างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่ างไร

วิธีทำบุญกับพ่อแม่ พระในบ้าน

1. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย า กได้อะไร แต่ลูกมักจะ

ไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง

หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอ ย า กได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน

ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้อง

เป็นของที่มี มู ล ค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง

อ ย า กจะให้พ่อแม่ก็ ดีใจมากพอแล้ว

2. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆ

ควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่ างการทำอาหารให้ท่านทาน

ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่ างดูแล ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าว

แล้วแบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

3. เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่าวอุทิศ

มีว่า อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารด า บิดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดาม า ร ด า ของข้าพเจ้าจงมีความสุข หากต้องการสำเร็จ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ ศั ก ดิ์สิทธิ์

และได้ผลที่ดีที่สุดฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญ อ ย า กขอพรให้ชีวิตสมหวัง

ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญ

กับบุพการีของท่านก่อน พร ศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐ

คือพรที่ก ล่ า ว ออกจากปากบิดาม า ร ดา