‘แนะนำ 5 วิธี’ การใส่บาตรที่ถูกต้อง ชีวิตจะไม่มีตกอับ ‘คำสอนหลวงพ่อจรัญ’

ใน1สัปดาห์ แน ะว่า อย่างน้อยๆ ควรใส่บาตร 1ครั้ง อุทิศผ ลบุญกุศ ลให้เทวดาประจำตัว เจ้ากss มนายเวร ให้ท่านบ้าง ชีวิตจะได้สงบสุข สมหวังดั่งปรารถนา

แน ะนำคำสอน ‘หลวงพ่อจรัญ’ แนะนำวิธีใส่บาตรให้ถูกวิธีทำดีชีวิต จะไม่มีตกอับ ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อ จรัญ ท่านแ น ะนำว่า

‘แนะนำก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง’ ให้ขอขมากssม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากssม ต่อเจ้ากssมนายเวร ศั ต รู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร รม ให้ข า ดจากกัน

‘หลังใส่บาตรเสร็จ ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ’ จากนั้นแล้วกล่ าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ ‘พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พ ร ะองค์’ ขอให้ทุกพ ร ะองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ

ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเ ท อ ญ

และ ขออุทิศให้ เจ้ากssมนายเวรทุกภพทุกชาติวิญญาณ ศัตรูหมู่มาร หมู่wาล ทุกภพทุกชาติ เอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิก ร รม ขอให้ข า ดจากกัน ณเดี๋ยวนี้ เ ท อ ญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุน ข้าพเจ้า

‘ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกร ะสอบ หรือ ถมทราย ดิน’ ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า จากผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ด ข้าวสาร เม็ดทราย ดิน

เจ้ากssมนายเวรตามเมล็ดข้าวสาร ตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิกssมหลุดข า ดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

‘ควรสวด อิติปิโส เลยอายุ 1 จบ’ ในบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย

และให้ผู้อื่นได้ มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง

การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น ทานwระธssมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ‘ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน’ ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้ากssมนายเวรจะห าย 100 เท่า

‘เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง’  นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธ ศาสนา การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่…

ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แ ก้ไขปัญห าชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ

การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพร ะพุทธฯ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำ

หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็กการที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็น บุ ญ ทั้ ง สิ้ น

และสำคัญทำอย่างสม่ำเสมอนะโยม